De Experience Sampling Method bij het in kaart brengen van de variabiliteit van religie bij religieuze psychiatrische patiënten

Recent cross-sectioneel onderzoek toonde aan dat bepaalde religieuze factoren samenhangen met vermindering van suïcidaliteit bij religieuze depressieve patiënten (Jongkind e.a., 2019). Deze studie maakt gebruik van de Experience Sampling Method (ESM) om de variabiliteit van religie in longitudinaal verband te kunnen onderzoeken.

30 depressieve patiënten vullen via de smartphone 10 keer per dag korte vragenlijsten in gedurende 6 dagen. Wij hebben een verkennende analyse uitgevoerd op een geselecteerde casus, waarin de variabiliteit van het godsbeeld, stemming en suïcidaliteit in kaart wordt gebracht. De participant in de casus respondeerde op 44 van de 60 geplande meetmomenten. De regressielijn van godsbeeld toont een stijgende trend, die van suïcidaliteit en somberheid een dalende. Concluderend kan gesteld worden dat religieuze factoren in deze casus variabel zijn door de tijd, en dat ESM een veelbelovende methodiek is om de (causale) relatie tussen psyche en geloof te onderzoeken.