Onderzoek

Wij doen wetenschappelijk onderzoek naar thema's op het snijvlak van geloof en hulpverlening. Hieronder leest u iets over de drie verschillende onderzoekslijnen. Daarnaast leest u meer over de lopende of afgeronde onderzoeken binnen deze lijn.

Effect van geloven

Deze onderzoekslijn bestudeert het effect van verschillende aspecten van geloven op het vóórkomen en de ernst van psychische klachten, op de wijze waarop klachten zich presenteren en op het herstel ervan. Denk bijvoorbeeld aan geloofsovertuigingen, ervaringen in relatie tot God/geloof, godsdienstig gedrag, kerklidmaatschap – hoe zijn die van invloed op de ontwikkeling van psychopathologie en het behandelresultaat?

Geloven onder invloed

In deze onderzoekslijn staat de invloed van psychische ziekte op geloof en geloofsbeleving centraal. Onderzocht wordt in hoeverre psychische klachten of verslavingen leiden tot geloofsworstelingen en existentiële vragen, of juist tot groei en versterking.

Informele kerkelijke zorg

Informele kerkelijke zorg is de zorg die vanuit het kerkelijke netwerk van de cliënt geboden wordt, naast de formele zorg vanuit de ggz. Voor ons als christelijke ggz is deze zorg, of dit nu pastorale of diaconale zorg is, van essentieel belang. We hechten aan de relatie met de kerken en onderzoeken wat dit oplevert voor cliënten, voor de ggz, en voor de kerken zelf.