Hanneke Schaap levert bijdrage aan Pastors voor Oekraïners

Vanaf 15 maart is het plat­form Pas­tors­voor­Oek­rai­ners.nl online. Het is een platform waarin predikanten en pastores zich kunnen aanmelden als zij beschikbaar willen zijn om pastorale zorg te verlenen aan vluchtelingen uit Oekraïne die bij hen in de buurt terecht gekomen zijn.

Na aan­mel­ding door­lo­pen de pre­di­kan­ten een e-learning mo­du­le
Daar­in wordt in­for­ma­tie ge­ge­ven over Oek­ra­ïen­se cul­tuur, Oek­ra­ïens chris­ten­dom en spi­ri­tu­a­li­teit, acuut trau­ma, lang­du­ri­ger trau­ma­zorg en con­cre­te tips voor pas­to­raal con­tact en zorg van­uit de kerk. De mo­du­les wor­den o.a. ver­zorgd door prof. Han­ne­ke Schaap en prof. Hel­een Zorg­dra­ger.

Na door­lo­pen mo­du­les zijn pre­di­kan­ten toe­ge­rust om aan de slag te gaan
Ze kun­nen ook ver­meld wor­den op een land­kaart zo­dat Oek­ra­ï­ners zelf, maar ook gast­ge­zin­nen en men­sen van­uit op­vanglo­ca­ties con­tact kun­nen zoe­ken met de pas­to­res. Pre­di­kan­ten en pas­to­raal wer­kers in ac­tie­ve dienst en vol­le rech­ten kun­nen ver­meld wor­den, in ove­ri­ge ge­val­len zal eerst een scree­ning plaats­vin­den.

Pas­to­ra­le zorg is hard no­dig
Ze­ker in de zwa­re si­tu­a­ties waar de Oek­ra­ïen­se vluch­te­lin­gen mee te ma­ken heb­ben:

  • het dea­len met trau­ma’s;
  • het ge­schei­den zijn van fa­mi­lie­le­den;
  • en de oor­log die zo­veel pijn en lij­den ver­oor­zaakt.

Het plat­form wordt ge­ï­ni­ti­eerd door Stich­ting Ga­ve en Stich­ting Ge­loofs­in­bur­ge­ring.
Mis­sie­Ne­der­land steunt dit ini­ti­a­tief van har­te. En als Kennisinstituut christelijke ggz (Kicg) zijn wij blij hier een bij­dra­ge aan te kun­nen le­ve­ren.

Aan­mel­den kan via www.pas­tors­voor­oek­rai­ners.nl